Viborg Kirkegård Viborg Kirkegård
 
Oversigtskort

oversigtskort

 
 

Vedtægter

 

I.      Bestyrelse og administration.

 

 

§ 1.

Ejerforhold: Viborg Kirkegård ejes i fællesskab af Viborg Domsogn, Viborg Søndre Sogn, Viborg Vestervang Sogn, Viborg Søndermarks Sogn og Houlkær Sogn.

 

§ 2.

De fem menighedsråd vælger hver 2 medlemmer til et kirkegårdsudvalg. Alle udvalgene udgør sammen med en af byens præster udpeget repræsentant kirkegårdens bestyrelse.

 

Nærmere bestemmelser omkring kirkegårdsbestyrelsen, er fastsat i Samarbejdsaftale og vedtægt mellem bysognene i Viborg omkring fælles kirkegårdsdrift.

 

§ 3.

Kirkegårdsbestyrelsen vælger en kirkegårdsværge. Kirkegårdsværgen fører på kirkegårdsbestyrelsens vegne tilsyn med, at vedtagne bestemmelser efterkommes, samt behandler eventuelle henvendelser fra borgere vedrørende gravstederne.

 

§ 4.

Kirkegårdsbestyrelsen ansætter en kirkegårdsleder, der forestår den daglige ledelse af kirkegården, med de hertil hørende aktiviteter.

Der udfærdiges et regulativ for kirkegårdslederens arbejdsområde og tjenesteforhold.

 

§ 5.

Kirkegårdens kontor er beliggende Gl. Skivevej 7. Kontortiden fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 6.

Kontoret yder den fornødne vejledning vedrørende begravelser og bisættelser samt modtager bestillinger på de med anlæg og vedligeholdelse forbundne arbejder.

 

 

                           II.    Bisættelse og begravelse.

 

 

§ 7.

Enhver begravelse eller jordpåkastelse, der skal finde sted på Viborg Kirkegård eller i kirkegårdskapellet, skal anmeldes på kontoret senest kl. 13, to søgnedage før handlingen skal finde sted. De til disse handlinger nødvendige dokumenter skal være kontoret i hænde senest dagen i forvejen inden kontorets lukketid.

 

§ 8,

Kirkegårdskapellet er til rådighed ved bisættelser og begravelser mod betaling af den af Viborg Domprovsti fastsatte betaling.

Viborg Domprovsti yder tilskud til benyttelse af kirkegårdskapellet, gældende for medlemmer af folkekirken.

Kapelsalen er til alle højtidligheder udsmykket med lys og blomster. Ekstra udsmykning er ikke tilladt. Kirkegårdens medarbejder foretager den nødvendige klargøring i kapellet, og bistår de pårørende under højtidligheden samt ved jordfæstelse og urnenedsættelse på kirkegården.

 

 

§ 9.

Bårer, der hensættes i kapellet, skal være mærket med afdødes navn, tidspunkt og fra hvilken kirke begravelsen skal foregå samt begravelsesfirmets navn.

 

§ 10.

Tidspunkter for begravelse og bisættelse fastsættes af kirkegårdsbestyrelsen.

 

§ 11.

Begravelse, jordpåkastelse og urnenedsættelse på lørdage betales med tillæg efter gældende takst.

Modtagelse af bårer på lørdage kan kun finde sted efter nærmere aftale, og betales efter gældende takst.

 

§ 12.

Begravelse eller jordpåkastelse kan ikke finde sted på søn- og helligdage. Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er sidste begravelseshandling kl. 11.00.

 

          

                              III.  Erhvervelse af gravsteder.

 

 

§ 13.

Ret til at erhverve gravsted på Viborg Kirkegård har:

a.     Personer der er bosiddende i Viborg Kommune.

b.     Derudover kan kirkegårdsbestyrelsen tillade, at finde

        sted begraves på Viborg Kirkegård.

c.     Et gravsted kan erhverves, før jordfæstelse skal finde         

        sted på betingelse af:

       Erhvervelsen kan kun ske for 5 år, herefter tilbydes fornyelse 

       for 5 år pr. gang.

       Gravstedets vedligeholdelse skal sikres ved indbetaling i 

       erhvervelsesperioden til Viborg Stiftsøvrighed. 

       Gravstedet skal anlægges og overholde gældende klausuler.

       Der må ikke rejses et gravminde på gravstedet før

       begravelse/jordfæstelse.

d.    I tillæg til kirkegårdsvedtægten er angivet, hvilke afdelinger

       og gravsteder der er underlagt reguleringsplan.                       

 

§ 14.

Henvendelse om et gravsteds erhvervelse sker til kirkegårdskontoret.

 

 

§ 15.

Fredningsperioden for grave er følgende:

 

a.     For kistebegravelse er fredningsperioden: Indeværende år 

        samt 20 år.

b.     For kistebegravelse af børn indtil de er fyldt 3 år er

        fredningsperioden: Indeværende år samt 15 år.

c.     For urnegrave er fredningsperioden: Indeværende år samt 10

       år.

 

Gravstedet skal erhverves for indeværende år samt 40 år, hvis der anvendes egetræskiste, eller kiste af andet massivt træ, dog undtaget fyr og gran. (bemærk § 18. stk. 2.)

Ved benyttelse af træurner af alle typer, skal gravstedet erhverves minimum indeværende år samt 25 år. (bemærk § 18. stk. 2.)

Kister lavet af jern, zink eller andet svært forgængeligt materiale, må ikke nedsættes på kirkegården.

Askeurne af keramik, metal eller andet svært forgængeligt materiale må ikke nedsættes på kirkegården.

 

Kistepynt udført i Oasis eller andet uforgængeligt kunstmateriale tages af og placerede på den dækkede grav.

 

§ 16.

Gravkastningen skal besørges af kirkegården. Gravdybden skal være mindst 170 cm. Der skal være mindst 100 cm jord over kisten og mindst 50 cm. jord over en urne, regnet fra jordhøjden ved siden af graven.

 

Mindste størrelse for en grav:

 

a.     Voksengrav 2,50 x 1,25 m.

b.     Barnegrav   1,25 x 1,00 m.

c.     Urnegrav     0,50 m2

 

Flytning af urner kan kun ske en gang, og forudsætter kirkegårdsbestyrelsens tilladelse.

Omkostningerne vedrørende dette, afholdes af gravstedsejeren.

 

§ 17.

For erhvervelse af gravsteder betales den af Viborg Domprovsti fastsatte takst. Ved erhvervelse af et gravsted med hække, eller anden fast skelafgrænsning, er der indeholdt i erhvervelsen bidrag til hækvedligeholdelse/skelafgrænsning i hele perioden.

 

Viborg Domprovsti yder tilskud til erhvervelsen af et gravsted, gældende for medlemmer af folkekirken.

Til dårlig bemidlede personer udlægges vederlagsfrit en hvilken som helst gravplads, der ikke er omfattet af obligatorisk vedligeholdelsesaftale med kirkegården, eller er omfattet af en reguleringsplan.

 

På græsafdelinger og kombinationsgravsteder med delvis græs på gravstedet, er gravstedsejeren i kraft af gravstedernes anlægsform i henhold til gældende servitut, pligtig til at indbetale et fastsat vedligeholdelsesbeløb til kirkegården for hele erhvervelsesperioden.

 

§ 18.

Ved jordfæstelse i et gravsted skal erhvervelsen ske for mindst en fredningsperiode. Erhvervelsen kan efter aftale forlænges til 50 år.

Erhverves et gravsted for mere end indeværende år samt 20 år, skal vedligeholdelsen samtidig overdrages til kirkegården, og betaling herfor erlægges samtidig.

 

§ 19.

Ved enhver erhvervelse af gravsted skal der af kirkegårdsbestyrelsen udstedes et gravstedsbrev, som skal indeholde navn og adresse på gravstedsejeren, gravstedets betegnelse og størrelse med angivelse af litra og nr., den for gravstedet ydede betaling og datoangivelse for brugsrettens begyndelse og ophør. I forholdet mellem flere berettigede er det uden betydning, hvem der er indehaver af gravstedsbrevet og hvem, der afholder udgifterne ved gravstedets fornyelse og vedligeholdelse.

Gravstedsbrevet udstedes i to eksemplarer, hvoraf det ene udleveres til gravstedsejeren, mens det andet indgår i kirkegårdens arkiv. Til flere brugsberettigede på samme gravsted, kan der efter ønske udleveres en kopi af gravstedsbrevet. Ved senere jordfæstelse eller fornyelse på gravstedet udstedes et nyt gravstedsbrev.

Med hvert gravstedsbrev udleveres et eksemplar af kirkegårdens vedtægter. Brugsretten til et gravsted kan ikke overdrages til andre uden tilladelse fra kirkegårdsbestyrelsen.

 

 

IV. Fornyelse af gravstedet.

 

 

§ 20.

Ethvert gravsted kan fornyes efter fredningsperiodens udløb, såfremt fornyelsen ikke hindrer en regulering af den pågældende afdeling. (Se tillæg til kirkegårdsvedtægten.) Såfremt en gravstedsbruger ikke har betalt tidligere skyldige omkostninger, tilbydes fornyelse kun mod betaling af det skyldige beløb.

 

Gravpladser i de ukendte fællesplæner kan ikke fornyes.

 

§ 21.

Fornyelser kan, hvis det ønskes, ske i 5-års perioder. For fornyelsen erlægges den på fornyelsestidspunktet gældende betaling for fornyelse af brugsretten

I forbindelse med jordfæstelse i gravstedet, skal brugsretten forlænges så fredningstiden overholdes.

 

§ 22.

Når gravstedet udløber, påhviler det gravstedsejeren at rette henvendelse til kirkegårdskontoret om fornyelse af gravstedet, såfremt dette ønskes. Hvis vedkommendes adresse er kirkegårdskontoret bekendt, sendes tillige en skriftlig meddelelse, i E-boks eller brev. Hvis flere brugsberettigede er noteret på gravstedet, sendes besked til alle om brugsrettes udløb.

 

 

§ 23.

Hvis gravstedet ikke ønskes fornyet, kan indehaveren af gravstedet meddele kirkegårdskontoret, at familien selv ønsker at fjerne gravminde og beplantning. Det skal i så fald ske senest 12 uger efter brugstidens udløb.

 

Er fornyelsen ikke sket senest tre måneder efter udløbsdatoen sløjfes gravstedet, hvorefter gravminder og planter og hvad der findes på gravstedet hjemfalder til kirkegården til knusning eller genbrug.

Gravminder som er hjemfaldet til kirkegården , og som af kirkegårdslederen skønnes at have betydning efter gældende lov vedrørende bevaringsværdige gravminder over fortjenstfulde personer, eller er af historisk elelr kunstnerisk betydning, placeres på egnede steder på kirkegården, indtil gravmindet er vurderet af museum og provstiet for eventuel registrering.

 

Ønsker om sløjfning af gravsteder før fredningsperiodens udløb skal fremsættes skriftligt til kirkegårds-bestyrelsen, og betales efter fastsatte takster for bortskaffelse af gravminde og planter. Gravsteder hvor der er indgået flerårig vedligeholdelsesaftale, kan kun nedlægges i forbindelse med godkendt urneflytning.

 

 

 

                           V.   Vedligeholdelse af gravsteder.

 

 

§ 24.

Kirkegården ejer, planter, vedligeholder og klipper alle kirkegårdens hække, samt anlægger granitstens forkanter på gravstederne.

 

Servitutter godkendt af bestyrelsen, vedrørende gravminders udformning, gravstedsanlæg, beplantning og udsmykning på de enkelte gravstedsafdelinger, skal respekteres af gravstedsejeren.

 

 

 

 

§ 25.

En gravstedsejer kan, såfremt gravstedet ikke er omfattet af obligatorisk vedligeholdelsesaftale med kirkegården, selv udføre vedligeholdelses- og anlægsarbejder på sit gravsted, eller lade en anden udføre arbejdet. Gravstedsejeren bærer ansvaret for den, der udfører disse arbejder. Anlæg og store forandringer ved et gravsted skal udføres i kirkegårdens normale arbejdstid. Affald fra erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården skal straks fjernes fra kirkegården. Transport af materialer til et gravsted med bil eller traktor, skal ske efter aftale med kirkegårdsledelsen.

 

§ 26.

Det påhviler gravstedsejeren at holde gravstedet fri for ukrudt og oprettet efter jordsætning.

Hvis beplantningen på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan kirkegården skriftligt forlange den beskåret eller fjernet.

Hvis gravstedsforpligtigelserne ikke overholdes, kan kirkegården efter skriftligt varsel lade gravstedet nedlægge.

Kirkegården erstatter i forbindelse med sløjfning af gravsteder ikke skader på sten eller planter.

 

 

§ 27.

Ønskes et nedlagt gravsted genetableret, må gravstedsejeren betale kirkegården for udgifterne ved gravstedets sløjfning og pasning i den forløbne periode.

 

 

§ 28.

Kirkegården kan i henhold til Cirkulære nr. 1250 af 18 december 2012 om betaling for gravstedserhvervelse, vedligehold og fornyelse, overtage pleje og vedligeholdelse, grandækning og beplantning med blomster af et gravsted, for et år ad gangen eller i hele erhvervelsesperioden efter gældende takster.

 

Før gravstedet kan overtages til vedligeholdelse, skal det være nyanlagt og anlæg og beplantning skal godkendes af kirkegårdslederen. Kirkegården hæfter ikke for grus, skærver eller plantetyper på gravstederne, der ikke normalt forekommer i kirkegårdens varesortiment.

 

§ 29.

Pleje og vedligeholdelse af gravstedet betales for et år ad gangen, og består af renholdelse, oprivning af vissent løv, bortskaffelse af visne buketter.

Betaling for vedligeholdelsen i hele erhvervelsesperioden på en gang, dækker udvidet pleje og vedligeholdelse, som tillige med omfatter supplement af perlegrus, opretning af sunkne grave samt udskiftning af udgåede eller forvoksede planter efter kirkegårdsledelsens skøn. Vedligeholdelsespligten gælder ikke for gravsten og disses inskriptioner, medmindre der er truffet særlig aftale herom med kirkegårdsbestyrelsen.

 

 

§ 30.

Grandækning omfatter udsmykning af gravstedet til jul efter kirkegårdens normer.

 

§ 31.

Udsmykning med blomster kan omfatte:

a.     Udplantning af stedmoderplanter tidligt forår.

b.     Udplantning af begonia eller andre sommerblomster

        først i juli.

c.     Buketter til mindedage, juletulipaner og kranse til jul.

 

§ 32.

Ved begravelse i gravsteder, som vedligeholdes af kirkegården, skal der betales for reetablering af gravstedet.

 

§ 33.

Kirkegården følger de af Viborg Domprovsti  fastsatte takster, som reguleres en gang årligt.

Takster, der ikke fremgår af provstiets udmeldte takster, kostprisberegnes af kirkegårdslederen.

 

§ 34.

Gravminder der anbringes på kirkegården skal overholde de fastsatte regler for afdelingerne. Det er gravstedsejerns ansvar, at gravminderne anbringes forsvarligt, så de ikke er til fare for besøgende eller kirkegårdens personale.

Kirkegårdsbestyrelsen kan hvis det skønnes nødvendigt, lade et usikkert gravminde lægge ned, indtil det sikres forsvarligt. Ved begravelse i et gravsted skal gravminder af sikkerhedsmæssige årsager fjernes fra gravstedet inde gravkastningen. Dette sker for gravstedsejerens regning af kirkegården eller stenhuggeren.

 

Gravminde eller gravstedsudsmykning som er i modstridmed den almindelige samfundsopfattelse, kan kræves fjernet af kirkegårdsbestyrelsen.

 

                                                   §35.

Kirkegården har intet erstatningsmæssigt ansvar i forbindelse med hærværk på gravsteder. Gravstedsejeren kan tegne en privat forsikring til dækning af hærværk på gravminder og anlæg.

 

§ 36.

Kirkegården vedligeholdes og administreres i øvrigt i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i

Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde nr. 656 af 8. juni 2016 og senere bestemmelser.

 

Gravstedsprotokol kan efter beslutning i kirkegårdsbestyrelsen føres ved hjælp af elektronisk databehandling.

 

§ 37.

For sikring af god orden på kirkegården er udfærdiget et særligt regulativ.

 

 

 

 

 

Viborg kirkegårdsbestyrelse, den    10/12   2019   

Allyn Sloth Christophersen                                                                                                  Formand

 

 

 

 

Viborg Domprovsti, den   24 /04   2020  

Thomas Frank                                                                                                                       Domprovst

Thomas Frank

 

 

 

 

 

Tillæg til kirkegårdsvedtægten:

 

Gravsteder, hvor fredningstiden er udløbet og hjemfaldet til kirkegården, og som er beliggende tæt på urneafdelinger, der af pladshensyn skal udvides, kan af kirkegårdslederen blive vurderet reguleringsegnede og dermed udtages, af gruppen af gravsteder der kan erhverves.

 

Litra A: gravsteder fra nr. 1 til nr. 52 kan ikke sælges på grund af

             bevaringsværdige gravsteder og murede gravkamre.

 

Litra A: gravsteder fra nr. 423 til nr. 685 er reserverede for

             regulering. Ingen nysalg.

 

Litra B: gravsted fra nr. 430 til nr. 728 er reserverede for

             regulering. til afdeling BE.

            Anlægges som urnegravsteder med græs og obligatorisk 

            vedligeligeholdelse. Ingen nysalg.

 

Litra D: gravsted fra nr. 1 til nr. 260 er reserverede for regulering

             til 3–FP og 6-DGU. 

             Anlægges som urnegravsteder med obligatorisk

             vedligeholdelse.

 

Litra E: gravstederne i række 1 til række 19, fra Lindeallén til 

             midtergangen på afdelingen, er gravstederne 

             reserveret for regulering til afdeling EG.

             Anlægges som kistegravsteder med græs og obligatorisk 

             vedligeligeholdelse.

 

Litra G: gravstederne skal ved hjemfald omlægges til afdeling

             3-GRK med obligatorisk vedligeholdelse.

 

Litra GRG: gravstederne er forbeholdt opbevaring af

                  bevaringsværdige gravminder. Ingen nysalg.

 

Litra H: børnegravsteder: gravsteder der ønskes anlagt kan

             erhverves i række 1 og 2.

             Gravsteder i græs med stenplade, kan erhverves blandt

             gravstederne i 2 fortløbende nummererede rækker.

             Obligatorisk vedligeholdelse.

 

Litra K: gravstederne skal ved hjemfald omlægges i græs med

             nedliggende plade. Kiste og urnegravsteder med

             obligatorisk vedligeholdelse.

 

Litra M: gravstederne skal ved hjemfald omlægges til afdeling 5-

             MGRU, urnegravsteder i græs kombineret med et

             blomsterbed. Obligatorisk vedligeholdelse.

 

Litra N: gravstederne er forbeholdt opbevaring af varingsværdige

             gravminder. Ingen nysalg.

 

Litra O: gravstederne fra nr. 1 til nr. 58 er forbeholdt

             opbevaring af bevaringsværdige gravminder. Inge nysalg

 

Litra 2-FP: Når fællesplæne 3-FP er anlagt i 2008 nedsættes i 2-FP

                  kun askeurner med personer, der er ægtefælle, eller på

                  anden måde var nær tilknyttet til en person, der tidlige-

                  re urnenedsat i plænen.

 

Litra TG: Reserveret for regulering. Ingen nysalg til begravelse

 

2.     Fra 2015 påbegyndes udskiftning af kirkegårdens thujaforhække på gravstederne, med en granitsten godkendt af kirkegårdsbestyrelsen. Arbejdet sker løbende i forbindelse med begravelser i gravstederne, eller som reguleringsarbejde enkeltvis.

 

 

 
Aktuelt

2. oktober 2024

Grandækning

Fra uge 43 (sidst i oktober) starter grandækningen på kirkegården.

 

1. september 2024

Fornyelse af gravsteder

Gravsteder med udløb pr. 31/12 2023 - kan fornyes indtil 1/3 2024

 

10. januar 2024

Renhold og blomster

Forårs- / sommerblomster

 

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere